Kuri_shimi_curso_de_kichwa_basico.

Kuri Shimi Curso de Kichwa basico KICHWA FUNCIONAL ACTIVO PARA HISPANO Y KICHWAS HABLANTES ALBERTO CONEJO A. CODENPE – PRODEPINE NORTE- PROYECTO EBI -DINEIB kichwa, kichwapi, kichwapi willaykuna, killkana, killkakatina, quichua, ecuador, Otavalo, runakuna, Morfemas kichwa, vocabulario kichwa, gramática kichwa, escribir kichwa, quichua, lexico, curso,

Mushuk Muyu- Nivel Avanzado – Curso de Kichwa

Mushuk Muyu- Nivel Avanzado – Curso de Kichwa   Autores Roberto Guatemal Campués Segundo Manuel Lincango Iguamba Vinicio Quinchiguango Linda Westberg Mathew Tasker Revision Final Luís Enrique “Katsa” Cachiguango José Caiza, DINEIB Diagramación Mathew Tasker Linda Westberg CECIB – Fernando Daquilema, Puliza Unidad Educativa Humberto Fierro, San Pablo Urku

Mushuk Muyu- Nivel Elemental – Curso de Kichwa

  Mushuk Muyu- Nivel Elemental – Curso de Kichwa   Autores Roberto Guatemal Campués Segundo Manuel Lincango Iguamba Vinicio Quinchiguango Linda Westberg Mathew Tasker Revision Final Luís Enrique “Katsa” Cachiguango José Caiza, DINEIB Diagramación Mathew Tasker Linda Westberg CECIB – Fernando Daquilema, Puliza Unidad Educativa Humberto Fierro, San Pablo Urku

Mushuk Muyu- Nivel Básico – Curso de Kichwa

Mushuk Muyu- Nivel Básico – Curso de Kichwa   Autores Roberto Guatemal Campués Segundo Manuel Lincango Iguamba Vinicio Quinchiguango Linda Westberg Mathew Tasker Revision Final Luís Enrique “Katsa” Cachiguango José Caiza, DINEIB Diagramación Mathew Tasker Linda Westberg CECIB – Fernando Daquilema, Puliza Unidad Educativa Humberto Fierro, San Pablo Urku

Mushuk Muyu- Nivel Inicial – Curso de Kichwa

Mushuk Muyu- Nivel Inicial – Curso de Kichwa   Autores Roberto Guatemal Campués Segundo Manuel Lincango Iguamba Vinicio Quinchiguango Linda Westberg Mathew Tasker Revision Final Luís Enrique “Katsa” Cachiguango José Caiza, DINEIB Diagramación Mathew Tasker Linda Westberg CECIB – Fernando Daquilema, Puliza Unidad Educativa Humberto Fierro, San Pablo Urku